Samenvatting

Share Button

De Bio Product Processor (BPP) van TCE Gofour zet oliehoudende gewassen door middel van een enzymatische proces om in (half)fabrikaten van hoge waarde. Oliehoudende gewassen, zoals koolzaad, hennep, soja en jatropha doorlopen bij de boer op het erf een decentraal proces. Deze gewassen zijn immers afkomstig van de eigen oogst en kunnen direct als input dienen voor de Bio Product Processor.

De BPP concentreert zich voorlopig eerst op koolzaad als input voor dit enzymtische proces. In een later stadium zal ook de focus op andere agrarische producten zoals algen en rioolslib komen te liggen. De maatvoering van de BPP procescontainers die op het erf van de agrariër worden geplaatst zijn gebaseerd op die van een standaard zeecontainer (TEU 20 voet). Afhankelijk van de beoogde procesgang worden eventueel extra procescontainers toegevoegd en aangekoppeld. Met als gevolg een maximum aan flexibiliteit om te komen tot het eindresultaat.

bpp container

De BPP sluit wat betreft technische ontwikkeling aan op eerdere succesvolle projecten vanuit TCE Gofour. Hiermee is de basis voor de toepassing van enzymatische bewerkingsprocessen, te gebruiken bij de ontwikkeling van BPP eenheden, gelegd.

Zie o.a.: 1. 2009, project “on board” verwerking afval bij zeevisserij. Opdracht van Ministerie van LNV gericht op het opwerken van visafval tot biodiesel en waardevolle droge stof; 2. Als afgeleide van punt 1 verstrekking Sbir opdracht vanuit Agentschap NL ter verdere uitwerking van punt 1; 3. 2010, als afgeleide van punt 2 verstrekking tweede Sbir opdracht vanuit Ministerie EL & I. In 2012 is afgesloten met eindrapportage.

De extrapolatie naar de agrarische sector was op basis van bovenstaande ontwikkelingen een logisch gevolg. Er vond een toetsing op bruikbaarheid plaats, waarvan de voorlopige resultaten veelbelovend en aanleiding zijn tot de BPP product ontwikkeling.

In eerste instantie is als input voor de BPP voor koolzaad gekozen om de vele voordelen van dit gewas. Ten eerste om de daaruit te destilleren (half)fabrikaten, ten tweede om de positieve effecten die koolzaad heeft op milieu, omgeving, grond en productiviteit van volggewassen.

Positieve effecten zijn: 1. Opbrengst verhogend: verhoging van opbrengsten van navruchten door hoge organische stof opbouw via met name de koolzaadwortels. Als gevolg daarvan is minder kunstmest nodig. De opbrengst van vooral tarwe en maïs blijkt na het telen van koolzaad 15-30% toe te nemen; 2. Verhoging biodiversiteit, flora en fauna: koolzaad is een gewas dat de ontwikkeling van de bijenstand bevordert. Ook klein wild en gevogelte blijken in koolzaad goed te floreren; 3. Goede wisselvrucht: door extra gewas in de vruchtwisseling verlaagt de ziektedruk in andere gewassen.

Wanneer het decentrale proces van de BPP is doorlopen is het koolzaad omgezet in koolzaadwortel, wortelstengel, perskoek, APPO en Glycerine. De BPP kan op basis van deze eindproducten elektriciteit en warmte energie produceren.

Na toetsing tegen gangbare marktprijzen resulteert dat in een netto ketenopbrengst – die, afhankelijk van de gevolgde procesgang – ongeveer € 9000/ha kan bedragen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de opbrengstverhoging van volggewassen en het lagere gebruik van kunstmest. Dit betekend een drie tot viervoudige opbrengst in vergelijking met de huidige situatie in de agrarische sector. Rekening houdend met deze cijfers en de investeringen in installaties is sprake van een korte terugverdientijd.

Een aantal voordelen van gebruik van de BPP zijn dat agrariërs binnen hun bedrijf in hun eigen totale energiebehoefte voor transport, elektriciteitsopwekking en warmte kunnen voorzien, wat resulteert in grote kostenbesparingen en onafhankelijkheid. Agrariërs worden toekomstbestendiger in een tijdperk dat ook EU subsidies en toeslagen krimpen. Daarnaast neemt de totale eindopbrengst per hectare sterk toe en is de terugverdienperiode hierdoor kort. Tot slot ontstaat er een aanzienlijke verlaging van CO2 uitstoot.save money