Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Share Button

Naast de grote economische en ecologische voordelen die de Bio Product Processor voor de agrariër zelf heeft, sluit de Bio Product Processor ook aan op de volgende maatschappelijke en agrarische ontwikkelingen in het algemeen:

1. De “Biobased Economy” (BE) is in opmars. Herinrichting van agrarische waardeketens ligt daarmee voor de hand om maximaal voordeel aan de BE te kunnen ontlenen;

2. De inkomsten van agrariërs staan onder druk. Het toevoegen van meer waarde per hectare draagt bij aan het oplossen van een groeiend inkomensprobleem. In de oplossing door de inzet van BPP container zal niet de nadruk liggen op de “Economy of scale”, maar meer op de “Economy of replication”;

3. Toenemende druk om maximale waarde aan landbouwproducten te ontlenen. De zogenaamde F-ladder van Prof. Johan Sanders geeft aan welke waardetoevoeging in welke categorie leidt tot maximaal resultaat. Rekening houdend met punt 2 sluit de inzet van de BPP daar perfect op aan;

4. Toenemende druk op grond, omgeving en milieu dwingen tot het ontwikkelen van processen die zo veel mogelijk gebruik maken van op natuurlijke hulpmiddelen gebaseerde procesgang. Daarvan is hier sprake;

5. Het terugdringen van CO₂ uitstoot, het beperken van transportbewegingen en het terugdringen van druk op de infrastructuur krijgt toenemende aandacht. Het combineren van processtappen direct bij de bron leidt tot aanzienlijke beperking in transportbewegingen.